ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล)
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (Nursing Management)
อักษรย่อภาษาไทย : พย.ม. (การบริหารทางการพยาบาล)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.N.S. (Nursing Management)


อาชีพในอนาคต

- ผู้บริหารทางการพยาบาลในระดับต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- อาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ในสถาบันอุดมศึกษาของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- นักวิชาการทางการพยาบาล
- นักวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาล และนักวิจัยระบบสุขภาพ
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ประกอบการอิสระทางการพยาบาลและบริการสุขภาพ
- เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทางการพยาบาล

จุดเด่นของหลักสูตร

- มีความรู้และทักษะในการบริหารทางการพยาบาลตามแนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์การพยาบาลในยุคใหม่ เพื่อการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการบริหารทางการพยาบาลที่ซับซ้อนได้ ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning) ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติได้ (Result-Based Learning)

- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์รูปแบบ/วิธีแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล

- มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการบริการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลที่ซับซ้อนได้

- มีทักษะการบริหารการบริการพยาบาลและการบริหารองค์กรการพยาบาล อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในการบริหารทางการพยาบาลโดยเน้นผลลัพธ์การพยาบาลที่เป็นเลิศ เพื่อจัดการระบบการให้บริการพยาบาลเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ

- มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารจัดการสมัยใหม่ในพหุวัฒนธรรม สามารถประกอบอาชีพอิสระ/ประกอบการอิสระ ด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงนิเวศน์วิทยา บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณวิชาชีพในการบริหารทางการพยาบาล

- สามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้/สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาลและบริการสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการพยาบาลที่ทันสมัย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการบริหารทางการพยาบาล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศในประชาคมโลก

- สามารถให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการบริหารทางการพยาบาล และด้านสุขภาพแก่สังคมและชุมชนเป้าหมาย เพื่อพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ

- มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้แก่ (1) มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา (2) มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล (3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล และ (4) มีทักษะทางวิชาการและชำนาญในการบริหารทางพยาบาล รวมทั้งเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณค่า


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แผนทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้

1) หมวดวิชาแกน

จำนวน 10 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา

จำนวน 17 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือก

จำนวน 6 หน่วยกิต

4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

จำนวน 12 หน่วยกิต

5) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

อาทิ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน รายวิชาการเขียนบทความทางวิชาการ รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น หรือรายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายการ

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ยอดรวมตลอดหลักสูตร

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
1.ค่าหน่วยกิต
2.ค่าบำรุงการศึกษา
3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

45,000.00

45,000.00

40,000.00

45,000.00

45,000.00

40,000.00

260,000.00

1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่คณะ / มหาวิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
3) ไม่รวมค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงานและค่าโครงการฯ