ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
อักษรย่อภาษาไทย : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)


อาชีพในอนาคต

- พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ตามกรอบคุณสมบัติที่กำหนดโดยสภาการพยาบาล
- อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
- นักวิชาการทางการพยาบาล
- นักวิจัยทางการพยาบาล
- ผู้ประกอบการด้านการพยาบาล
- ที่ปรึกษาด้านการบริการพยาบาลและด้านบริการสุขภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

- มีความรู้และทักษะการดูแลแบบองค์รวมและจัดระบบการดูแลรายบุคคล (Case management) สำหรับบุคคล กลุ่มคน วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning) ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning)การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning)การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพที่เป็นสากล ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อผลลัพธ์การพยาบาลที่เป็นเลิศ

- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์รูปแบบ/วิธีแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการพยาบาลให้กับผู้ใช้บริการ/ผู้ป่วยกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

- มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนให้กับผู้ใช้บริการ/ผู้ป่วยกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

- ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้/สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่และบริการสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการพยาบาลที่ทันสมัย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศในประชาคมโลก

- ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อพัฒนาสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน

- มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารจัดการสมัยใหม่ในพหุวัฒนธรรม สามารถประกอบอาชีพอิสระ/ประกอบการอิสระ ด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงนิเวศน์วิทยา บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

- มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้แก่ (1) มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา (2) มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล (3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) มีทักษะทางวิชาการและชำนาญในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลผู้ใหญ่ รวมทั้งเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณค่า


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แผนทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้

1) หมวดวิชาแกน

จำนวน 10 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา

จำนวน 17 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือก

จำนวน 6 หน่วยกิต

4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

จำนวน 12 หน่วยกิต

5) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

อาทิ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน รายวิชาการเขียนบทความทางวิชาการ รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น หรือรายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายการ

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ยอดรวมตลอดหลักสูตร

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
1.ค่าหน่วยกิต
2.ค่าบำรุงการศึกษา
3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

45,000.00

45,000.00

40,000.00

45,000.00

45,000.00

40,000.00

260,000.00

1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่คณะ / มหาวิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
3) ไม่รวมค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงานและค่าโครงการฯ