ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program (INTERNATIONAL PROGRAM)


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
อักษรย่อภาษาไทย : พย.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.N.S


อาชีพในอนาคต

- Professional nurse in hospitals and healthcare settings in the country and overseas.
- Child care and elderly care center.
- Health expert.
- Nursing researcher, etc.จุดเด่นของหลักสูตร

- This program is accredited by Thailand Nursing and Midwifery Council.
- Nursing graduates are 100% employed in the leading hospitals in the country and overseas.
- Networking with over 50 hospitals for professional practicum.
- Promote health care team for quality of nursing care for people with chronic condition.
- Skillful in critical care nursing or "ICU Nurse".
- Providing high-quality integrated professional nursing practicum throughout the program.
- Using English as a medium of instruction in all courses so that the students are capable of using English in their nursing career in Thailand and overseas.
- Focusing “Health Innovation”


โครงสร้างหลักสูตร

Total Credits of the Curriculum are not less than 138 credits


1) General Education Courses

32 Credits

1.1) Social Sciences and Humanities and Physical Education

8 Credits

1.2) Languages

18 Credits

1.3) Science and Mathematics

6 Credits

2) Major Courses

100 Credits

2.1) Professional Foundation Courses

22 Credits

2.2) Professional Courses

78 Credits

3) Free Elective Courses

6 Credits


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาสัมพันธ์
- มีผลการเรียนรายวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2.00 หากมีคะแนนน้อยกว่า 2.00 ให้สอบวัดความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข หรือสาขาสัมพันธ์กับสาขาพยาบาลศาสตร์
- ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล
- มีความประพฤติดี
- ไม่เป็นคนวิกลจริต
- ไม่เป็นคนวิกไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นใดที่สังคมรังเกียจลจริต
- มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ


ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายการ

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ยอดรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
1.ค่าหน่วยกิต
2.ค่าบำรุงการศึกษา
3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

147,980.00

140,300.00

140,850.00

102,780.00

531,910.00

1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่คณะ / มหาวิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
3) ไม่รวมค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงานและค่าโครงการฯ