ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
อักษรย่อภาษาไทย : พย.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.N.S


อาชีพในอนาคต

- พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ประกอบธุรกิจบริการดูแลเด็กเล็ก / ผู้สูงอายุอิสระ
- นักวิชาการด้านการพยาบาล / สุขภาพ
- นักวิจัยด้านการพยาบาล เป็นต้นจุดเด่นของหลักสูตร

- หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
- บัณฑิตมีงานทำ 100% ทั้งในและต่างประเทศ
- ตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 50 แห่ง
- เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสุขภาพเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
- ได้ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลวิกฤติ หรือ “nurse ICU”
- เน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพแบบบูรณาการ (Integration) อย่างมีคุณภาพ
- จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในรายวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลได้ในประเทศ และต่างประเทศ
- นักศึกษาสามารถเลือกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อเตรียมสู่การเป็น “พยาบาลมืออาชีพ”
- เน้นพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต


1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวน 32 หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา

จำนวน 8 หน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชาภาษา

จำนวน 18 หน่วยกิต

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

จำนวน 6 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

จำนวน 100 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

จำนวน 22 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาชีพ

จำนวน 78 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

จำนวน 6 หน่วยกิต


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาสัมพันธ์
- มีผลการเรียนรายวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2.00 หากมีคะแนนน้อยกว่า 2.00 ให้สอบวัดความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข หรือสาขาสัมพันธ์กับสาขาพยาบาลศาสตร์
- ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล
- มีความประพฤติดี
- ไม่เป็นคนวิกลจริต
- ไม่เป็นคนวิกไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นใดที่สังคมรังเกียจลจริต
- มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ


ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายการ

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ยอดรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
1.ค่าหน่วยกิต
2.ค่าบำรุงการศึกษา
3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

105,480.00

102,500.00

101,550.00

80,080.00

389,610.00

1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่คณะ / มหาวิทยาลัยจะจัดให้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน
3) ไม่รวมค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงานและค่าโครงการฯ