คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562 ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคหรือภาวะต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน (ไม่ตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน ตาไม่บอดสี ไม่มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง รวมถึงปัญหาทางด้านจิตเวชอื่นๆ ไม่มีโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน)

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. ค่าสมัครฟรี

การสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.มหาวิทยาลัยคริสเตียน.comรายละเอียดการสอบ

1. สอบสัมภาษณ์
2. ตรวจร่างกาย

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด

วัน เวลา

1. รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม
รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
ปฐมนิเทศ 09.00-12.00 น.

2. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม

เปิดเรียน เดือนมิถุนายน 2563
สำหรับผู้ที่เลือกสมัครเรียนที่ ศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพฯ (สยามคอมเพล็ก) เท่านั้นค่าลงทะเบียนเรียน
ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สามารถเลือกอัตราค่าลงทะเบียนได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายครั้งเดียว ราคา 65,000 บาท
2. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1ราคา 30,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2ราคา 26,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 3ราคา 9,000 บาท
3. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่ายรายเดือน
ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 4 เดือน รายเดือนละ 7,500 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 เดือน รายเดือนละ 6,500 บาท
ภาคการศึกษาที่ 3 จำนวน 2 เดือน รายเดือนละ 4,500 บาท


หมายเหตุ อัตราค่าลงทะเบียนรวมรายการฟรี ดังต่อไปนี้
1) ประกันอุบัติเหตุ
2) คู่มือการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
3) ชุดพยาบาล 1 ชุด
4) เข็มติดปกเสื้อตรามหาวิทยาลัย
5) หมวกพยาบาลพร้อมขีด
6) ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
7) ค่าลงทะเบียนพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ฯ
8) ค่าลงทะเบียนพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ฯ


หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559เมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระในการรับงานดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน