มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562 ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)เมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสามารถประกอบอาชีพอิสระในการรับงานดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน
  ไม่ต้องอยู่หอพัก

  เรียนเสาร์-อาทตย์

  ไม่จำกัดอายุ

  ค่าเทอมผ่อนรายเดือนได้

  ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 65,000 บาท

  ติดต่อ อ.จิราพร สร้อยพิมาย โทร. 093-4508088

หลักสูตรพยาบาล ป.ตรี และ ป.โท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Nursing Science Program

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

Bachelor of Nursing Science Program (INTERNATIONAL PROGRAM)

/
/

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล